امروزه آموزش آنلاین با زندگی دیجیتال دانش‌آموزان هماهنگ است و بسیاری از کودکان و نوجوانان اوقات زیادی را صرف فعالیت‌های آنلاین می‌کنند با توجه به بستری که در حال حاضر مهیا است می توان از این فرصهاستفاده کرد و باعث ایجاد رشد و شکوفایی و ارتقای دانش‌آموزان شود و نتایج خوبی در یادگیری آنها داشته باشد.